شنبه 8 آذر 1399  

ارتباط با ما

...............


آبادان-  ابتدای خیابان 30 متری ذوالفقاری- دانشکده علوم پزشکی آبادان
کد پستی 6319811154
تلفن 7- 53384004 داخلی 2137
نمابر 533840003